Muna Murna Da Ziyarar Da Aka Kawo Mana

Muna Godiya Da Farin Ciki Ga Duk Gudun Mawar Shawara Dag Zaku Iya Bamu,

Sai Munji Daga Gare ku.

Friday, June 5, 2015

DUA’UL ISTIFTAH ADDUAR BUDE SALLAH

DUA’UL ISTIFTAH (ADDUAR BUDE SALLAH)
SIGOGIN
1)      HADISIN ABU HURAIRAH
Allahumma baïd baini wa baina khadayaya kama ba adta bainal mashriki wal magrib, allahumma naqhini min khadayaya kama yunaqha saubul abyadu minaddanasi, allahumma igsilni min khadayaya bilmai wassalji wal baradi.
Masu riwayar hadisin
·        Bukhari 784
·        Muslim 598

2)      HADISIN ABDULLAHI IBN UMAR
Allahu akbar kabiran, walhamdulilahi kasiran, wa subhanallahi bukratan wa asila.
Masu riwayar hadisin
·        Muslim 601
·        Tirmizi 3592

3)      HADISIN AISHA UWAR MUMINAI (R.A.H) DA ABU SAIDUL KHUDRI (R.A.)
Subhanaka Allahumma wa bi hamdika  wa tabarka ismuka wa ta’ala jadduka wa la ilaha ghairuka.
Masu riwayar hadisin
·        Abu Dawud 776
·        Tirmizi 243
·        Ibnu ma’ja 706

4)      HADISIN ALIYU (R.A)
Wajjahtu wajhi lilladhi fadarassamawati wal ardi hanifan wama ana minal mushrikina, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil aalamina la sharika lahu wabi zalika umirtu wa ana auwalul muslimina, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, anta rabbi waána abduka zalamtu nafsi, wa aátaraftu bizanbi fagfili zunubi ja mian innahu la yagfiruzzunuba illa anta wahdini li ahsamil akhlaaki layahdi li ahsamiha illa anta, wasrif anni sayyi iha, la yasrif anni sayyi iha illa anta. Labbaika wa saadaika wal khairu kulluhu biyadaika, washsharru laisa ilaika ana bika wa ilaika tabaarakta wataálaita astagfiruka wa atuubu ilaika.

Masu riwayar hadisin
·        Muslim 771
·        Abu Dawud 760
·        Tirmizi 342
TUNATARWA
Wannan adduar ta bude sallah, Annabi S.A.W. yafi yinta a sallar dare ta nafila.

5)      HADISIN AISHA UWAR MUMINAI
Allahumma rabba jibrilu wa mikaílu wa israfilu, fadirassamawati wal ardi, aalimil ghaibi wash shahada anta tahkumu baina ibaadika fima kanu fihi yakhtalifuna, ihdini limah uktulifa fihi minal hakka bi iznika innaka tahdi man tasha ila siratimmustaqeem.
Mai riwayar hadisin
·        Muslim 770
TUNATARWA
Manyan magabata kamar Sauri, Ahmad da ishaq sunyi amfani da hadisin ibn Umar, Aisha, Abi Saidul Kudri, Imam Shafai da hadisin Aliyyu (R.A).
Amma imam Malik rahimahullah bai kawo shar’ancin yin dua’ul istiftah, istiaazatu, basmala a farkon sallah ba.
Ma’ana: bai daukeshi yanda sauran magabata suka fahimta ba.
Allahu aalam. Amma abunda yazo cikin nassi dashi ake amfani. Shar’ancin yin shine abunda ya tabbata.
Ka/ki duba littafin al’ausad V3 Page 86, al’mudawwana V1 Page 63
Abunso ne ashar’ance ana yin kowace seega ta wannan addua (suna nan da yawa, wannan kadan ne muka kawo).

MARKAZ NA SALAFIYYA NGURU YOBE STATE MALLAM IDRIS IBRAHIM ASSALAFI NGURU (SHUGABAN MARKAZ)

No comments:

Post a Comment